top of page

ANBI

Stichting Zegenend is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u de gegevens over de stichting.

 

Openbare gegevens in verband met ANBI

Adres

Stichting Zegenend Helpen

Sportlaan 37

2806 HA  GOUDA

info@zegendhelpen.nl

Kvk nummer: 41122012

RSIN: 805430301

Giften

Giften o.v.v .Stichting Zegenend Helpen te Dordrecht.

Bankrekeningnummer: NL21 INGB 0007 5811 62

 

Bestuurssamenstelling januari 2022

Jan Verbueken, voorzitter

Janneke Bos, secretaris

Else van der Wal penningmeester

Astrid van Unen lid m.b.t. toerusting

Doelstellingen

De doelstelling van de stichting wordt weergegeven in artikel 2 van de statuten:

 

DOEL EN WERKWIJZE 

Artikel 2. 

2.1. De stichting heeft tot doel het toerusten van personen om het principe van Zegenend Helpen toe te passen. Dit in algemene zin en in bijzondere zin met betrekking tot het terrein van hulpverlening na seksueel misbruik. 

2.2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

- het geven van cursussen, gericht op het realiseren van de doelstelling 

- het aanbieden van stages gericht op de praktische scholing 

- het houden van studiedagen gericht op het onderhouden, verdiepen en verbreden van kennis 

- het houden van ontmoetingsdagen gericht op het verspreiden van informatie over het principe Zegenend Helpen en de toepassing van dit principe 

- het toekennen van een aantekening Zegenend Helpen 

- het onderhouden van contact met pastoraal-werkers die het principe Zegenend Helpen toepassen 

- eventuele andere activiteiten, die passen binnen de doelstelling 

- alles wat verder nuttig kan zijn om het doel van de stichting te bereiken.

2.3. De werkwijze bij de hulpverlening is gebaseerd op de principes die beschreven zijn in het boek van T. J. van der Weele M.A. getiteld "Zegenend Helpen". De samenvatting van deze principes vormen een bijlage bij de statuten. 

Beleidsplan 2021-2024

Zegenend Helpen heeft een beleidsplan opgesteld. De hoofdlijnen uit het beleidsplan luiden als volgt: 

 

 1. Het uitdragen van het gedachtegoed van Zegenend Helpen: de kracht van Jezus    vrede, in het bijzonder door het geven van pastorale cursussen, thema- en studiedagen en het toerusten van gemeenten. 

 2. Een herbezinning op onze uitgangspunten, doelgroepen en communicatie strategie.

 3. Ondersteunen van organisaties die het gedachtegoed van Zegenend Helpen uitdragen in andere landen.

 4. Zegenend Helpen voortgang te laten vinden in de toekomst door het opleiden van nieuwe docenten en verjonging van ons netwerk. 

Het meerjarenplan 2022-2025 is hier te lezen.

 

JAARPLAN 2023 (hoofdlijnen) ​

 • Wat te doen in 2023:

 • Nieuwe voorzitter vinden

 • Herstart van Thema- en Studiedagen

 • Vernieuwing pr-materiaal

 • Nieuwe docenten opleiden

 • Oud-cursisten helpen in het onderhouden en toepassen van de kennis van  Zegenend Helpen

 • Nieuwe werkvormen onderzoeken

 • Pr mogelijkheden vergroten

Het gehele jaarverslag is hier te lezen

 

Activiteiten

De lopende activiteiten van Stichting Zegenend Helpen vindt u hier.

Jaarverslag

Het financieel overzicht over 2022 kunt u hier lezen. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun lidmaatschap. Verder heeft de stichting geen personeelsleden in dienst.

 

Voor het overige worden alleen vergoedingen uitgekeerd die maatschappelijk passend zijn bij de verleende diensten aan de stichting. Meer in het bijzonder worden de eventueel ingehuurde docenten beloond op basis van aantallen cursisten en bestede tijd. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening behouden met maatschappelijk aanvaarde beloningen van gelijksoortige functies.

Tot slot

Wij vertrouwen erop dat u hiermee een goed beeld heeft van de stichting Zegenend Helpen, zoals vermeld in de richtlijnen voor ANBI instellingen, geldig vanaf 1 januari 2014.

Als u informatie mist, of nadere toelichting zou willen hebben, heeft stuurt u dan een mail naar info@zegenendhelpen.nl.

Activiteiten
bottom of page